top of page
111111110.jpg

รหัสสมาชิกทำคุณสมบัติ   แนะนำสมาชิกใหม่ 5 คนเข้าร่วมโปรแกรม 5  25 Rotation

ได้สิทธิ์ขอรหัสพิเศษ Rotation ฟรี

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. แนะนำสมาชิกใหม่ 5 คนเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้รหัส Rotation แนะนำภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการได้รับรหัส Rotation

2. สมาชิกใหม่ที่ใช้รหัส Rotation แนะนำทั้ง 5 คนผู้เข้าร่วมโปรแกรม สามารถแนะนำสมาชิกใหม่ได้คนละ 5 คนเข้าร่วมโปรแกรมได้ภายในเวลา 5 วัน นับจากการได้รับรหัส Rotation หากไม่ผ่านเงื่อนไขนี้ รหัส Rotation จะถูกระบบ block commission

3. รหัส Rotation หลังจากถูกระบบ block commission โดยไม่สามารถผ่านเงื่อนไขข้อ 2 ภายในเวลา 5 วัน นับจากถูกระบบ block commission หากรหัส Rotation สามารถขยายสายงานแนะนำได้เต็มลำดับชั้น 5  25  125 ระบบจะทำการปลด block commission ที่ระบบ block commission อยู่ก่อนหน้า

รหัส Rotation ที่ถูกระบบย้ายโดยไม่ผ่านเงื่อนไข สามารถขอระบบย้ายรหัส Rotation นั้นกลับมาอยู่เส้นทางสายหลักเมื่อสามารถพัฒนาสายงานแนะนำได้เต็มลำดับชั้น 5  25  125

รหัส Rotation ที่สามารถผ่านเงื่อนไขการ block commission ทุกกรณีจำเป็นจะต้องพัฒนาสายงานแนะนำของรหัส Rotation นั้ันครบทั้ง 4 ลำดับชั้น 5  25  125  625  ภายในเวลา 12 เดือน หลังจากการได้รับรหัส Rotation หากไม่สามารถ พัฒนาสายงานแนะนำของรหัส Rotation นั้ันครบทั้ง 4 ลำดับชั้น 5  25  125  625 ในเวลาที่ระบบกำหนด ระบบจะทำการ block commission รหัส  Rotation ทันที

(บริษัท สงวนสิทธิ์ในการจัดการบริหารจัดการเครือข่ายวางตำแหน่ง รหัสพิเศษ Rotation ตามแผน Rotation system เพื่อความสำเร็จตามแผน ทุกประการ )

123456789ก.jpg
bottom of page